Документи

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС

Процедура за обучение на ученик в дневна форма в  ОРЕС

УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТИ  НА ДОКУМЕНТИ ИЗДАДЕНИ В ПГТ

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ  ПЪРВИ СРОК  НА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГТ 2021-2025

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПГТ В УСЛОВИЯ НА COVID19

МЕРКИ ЗА РАБОТА НА ПГТ В УСЛОВИЯ НА COVID19

ПРАВИЛНИК  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГТ 2021

СТРАТЕГИЯ НА ПГТ 2016-2020

ГОДИШЕН ПЛАН 2020/2021г

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА ОНЛАЙН

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ  НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ТЕРОРИЗЪМ

ЗАПОВЕД РД 04-678

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯТ  ТОРМОЗ

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЯТА ПО ПЪТИЩАТА