Документи

Училищен механизъм за предотвратяване  на разпространяването и употребата на  наркотични вещества
Указания за работа за предотвратяване на разпространяването и употребата на наркотични вещества
Правила за отпускане на стипендии за учебната 2023/2024 
Условия и ред за отпускане на стипендии за учебната 2023/2024 ПЪРВИ СРОК

Правилник за работа с електронен дневник Админ плюс

Правилник за дейността на училището 2022-2023 г.

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА 2022-2023г. 

ПЛАН ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 2022-2023г.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 2022-2023г. 

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВКИ ПО ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 2022-2023

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТА ОТ ТЕРОРИЗЪМ 2022 – 2023

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВКИ ПО ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 2022 – 2023

План на училищната комисия за превенция на деца – жертви на насилие или в риск 2022-2023 г.

Годишен план на екипите за подкрепа на личностното развитие 2022-2023 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023 г.

 

План за сигурност 2022-2023 г.

План за работа при зимни условия 2022-2023 г.

Програма за подкрепа за личностното развитие на учениците в ПГТ 2022-2023

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи ПГТ 2022/2023

Училищна програма за намаляване дела на преждевременно напусналите в образователната система ПГТ 2022-2023

Училищна програма за превенция отпадането на ученици от училище ПГТ 2022-2023

План за противодействие на училищния тормоз ПГТ 2022-2023

Годишен план за личностно развитие на учениците в ПГТ 2022-2023

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЯТА ПО ПЪТИЩАТА 2022/2023

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа  за справяне с училищният тормоз между учениците  2022/2023


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС

Процедура за обучение на ученик в дневна форма в  ОРЕС

УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТИ  НА ДОКУМЕНТИ ИЗДАДЕНИ В ПГТ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГТ 2021-2025

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПГТ В УСЛОВИЯ НА COVID19

МЕРКИ ЗА РАБОТА НА ПГТ В УСЛОВИЯ НА COVID19

ПРАВИЛНИК  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГТ 2021

СТРАТЕГИЯ НА ПГТ 2016-2020

ГОДИШЕН ПЛАН 2020/2021г

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА ОНЛАЙН

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ТЕРОРИЗЪМ

ЗАПОВЕД РД 04-678

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯТ  ТОРМОЗ

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО