Услуги

Удостоверение за завършено задължително предучилищно  образование


Приемане и преместване на ученици в държавните и общинските училища


Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация


Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности


Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити


Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите


Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити


Издаване на заповед за признаване на завършен клас в училище на чужда държава


Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование


Издаване на диплома за средно образование


 Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация


Заявление за издаване на европейско приложение


Заявление за издаване на дубликат


Заявление за валидиране  на компетентности


Дубликати на документи


Заявление за процедура за установяване и признаване на професионални компетентности придобити чрез неформално обучение