9 клас

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Български език и литература

Немски език ООП

Немски език РПП

Английски език – писмен ЗПП

Английски език – устен ЗПП

Английски език -първи чужд език – устен

Английски език – първи чужд език писмен

Английски език- писмен изпит /ООП/

Английски език- устен изпит /ООП/

Английски език 9 клас – ООП/разширено изучаване/

Математика

Информационни технологии

История и цивилизация

География и икономика

Философия

Психлогия и логика

Биология и здравно образование

Биология и здравно образование 2018

Физика и астрономия

Химия и ООС

Музика

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Здравословни и безопасни условия на труд

Въведение в професията

Екология в  туризма

Отчетност и работа с документи

Отчетност и  документиране

ТКП

Туристически ресурси в България

Технологично  обзавеждане

Техническо чертане

Техническо чертане ОтПП

Суровини и материали на ХХСИ

Суровини и материали в ХВП – РПП

Материалознание

Машинознание -ОтПП

Кулинарни техники и технологии

Кулинарни техники и технологии РПП 

Гостоприемство в туристическата индустрия

Микробиология и хигиена на храненето РПП

Микробиология и хигиена на храненето СПП

Учебна практика КТТ – РПП

Учебна практика по професията РПП