9 клас

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Български език и литература – OOП

Немски език ООП

Английски език- писмен изпит /ООП/

Английски език- устен изпит /ООП/

Английски език 9 клас – ООП/разширено изучаване/

Математика

Информационни технологии/ ООП/

История и цивилизация

География и икономика

Философия

Биология и здравно образование ООП

Физика и астрономия

Химия и ООС

Физическо възпитание и спорт ООП

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Здравословни и безопасни условия на труд

Отчетност и работа с документи

Техническо чертане ОтПП

Суровини и материали на ХХСИ

Суровини и материали в ХВП – РПП

Машинознание -ОтПП

Кулинарни техники и технологии

Кулинарни техники и технологии РПП 

Специализиран софтуер РПП

Гостоприемство в туристическата индустрия  ОтПП

Микробиология и хигиена на храненето РПП

Учебна практика КТТ – РПП

Учебна практика по професията РПП

Технология на специалността РПП

Микробиология РПП

Технология на хотелиерското обслужване СПП

Кулинарни изделия и напитки за кетъринг СПП