9 клас

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Български език и литература  OOП

Немски език ООП

Английски език- писмен изпит ООП

Английски език- устен изпит  ООП

Английски език 9 клас  ООП/разширено изучаване/

Математика ООП

Информационни технологии  ООП

История и цивилизация ООП

География и икономика ООП

Философия ООП

Биология и здравно образование ООП

Физика и астрономия ООП

Химия и ООС ООП

Физическо възпитание и спорт ООП

Здравословни и безопасни условия на труд ОбПП

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Технология на хотелиерското обслужване СПП професия Хотелиер теория и учебна практика 

Суровини и материали в хранително вкусовата промишленост ОтПП Професия Хлебар – сладкар

Организация и функциониране на сектор храни и напитки РПП професия Хотелиер

Кулинарни изделия и напитки за кетъринг РПП професия Кетъринг

Технология на специалността РПП Професия Хлебар -сладкар

УП технология на специалността РПП Професия Хлебар – сладкар

УП Кулинарни изделия и напитки за кетъринг РПП Професия Кетъринг

Организация и функциониране на сектор Храни и напитки_РПП

 Учебна практика_Организация и функциониране на сектор Храни и напитки РПП

Учебна практика Организация и технология на кетърингови събития_РПП

 Хигиена на храненето и стандарти в кетъринга_СПП

 Кулинарни изделия и напитки за кетъринг_РПП

Организация и реализация на кетърингови събития_РПП

Учебна практика Кулинарни изделия и напитки за кетъринг_РПП

Кулинарни техники и технологии_РПП Професия Готвач

Кулинарни техники и технологии_СПП Професия Готвач

Учебна практика Кулинарни техники и технологии_РПП професия Готвач

Машинознание_ОтПП Професия Хлебар-сладкар

Технология на специалността_РПП Професия Хлебар-сладкар

Машинознание_РПП Професия Хлебар-сладкар

Учебна практика по професията_РПП Професия Хлебар-сладкар

 

 

Гостоприемство в туристическата индустрия  ОтПП

Техническо чертане ОтПП Професия Хлебар-сладкар

Машинознание  ОтПП

Технология на хотелиерското обслужване СПП

Кулинарни изделия и напитки за кетъринг СПП

Кулинарни техники и технологии РПП 

Специализиран софтуер РПП

Микробиология и хигиена на храненето РПП

Технология на специалността РПП

Микробиология РПП

Учебна практика КТТ – РПП

Учебна практика по професията РПП