8 клас

Общообразователна подготовка

Български език и литература

Английски език- устен изпит /ООП- разширено изучаване/

Английски език- писмен изпит /ООП- разширено изучаване/

Английски език- писмен изпит /ООП/

Английски език- устен изпит /ООП/

Информационни технологии /OOП/

Специализиран софтуер – РПП

Математика

История и цивилизация 

География и икономика

Химия и ООС -OOП 

Физическо възпитание и спорт ООП

Физическо възпитание и спорт СФО

Биология и здравно образование -ООП

Физика и астрономия-ООП

Философия 

 професионална  подготовка

Микробиология РПП

Гостоприемство в туристическата индустрия РПП

Гостоприемство в туристическата индустрия  ОтПП

Гостоприемство в туристическата индустрия    ОтПП  за определяне на срочна оценка 

Кулинарни техники и технологии

Технологии и предприемачество

Хигиена на храненето и стандарти в кетъринга

Микробиология и хигиена на храненето РПП

Основи на технологията на хранителните продукти  

Основи на технологията на хранителните продукти СПП