Проект „Домино“

 

http://dominoproject.bg/

Дуалното образование представлява паралелно обучение на две места – в професионално училище и в предприятие, като едновременно с теорията учащите придобиват и безценни практически умения.

Първата специфична цел на проекта е да се въведе алтернативен модел, базиран на швейцарската практика, където учебните планове се разработват въз основа на непосредствен професионален опит във фирмите.

Проектът предвижда учениците в 11 и 12 клас да работят по 3 дни в седмицата във фирма, а само 2 дни да ходят на училище. Работата им ще бъде с трудов договор, разработен от Министерството на труда и социалната политика за работа на непълнолетни. Също така, швейцарският модел предполага, че в 10-ти клас учениците посещават фирмата партньор веднъж седмично, за да бъдат подготвени за своята практика в 11 и 12 клас. Тази практика в 10-ти клас се извършва на базата на договор за практическо обучение между ученика, фирмата и училището.

Благодарение на дългогодишното  успешно сътрудничество с бизнеса ,в лицето на  „АЛБЕНА” АД,гимназията  успя да се включи в проекта. Той дава възможност учениците да придобият и теоретични, и практически знания, умения и компетентности,Фирмата като работодател и партньор по проекта осигурява :

-разработени учебни програми ,адаптирани според конкретните условия и ситуации на реалната работна среда.

-/наставници/това са шеф готвачи на ресторанти ,които да обучават учениците по време на работа

-безплатен и сигурен транспорт  и изхранване на учениците по време на работа

-Албена поема учениците на работа и им осигурява наставничество,обучение и заплата /в размер не по-малъко от 90 % от минималната работна заплата за страната/

 

За учебната 2018-2019 година  имаме три дуални паралелки:

VІІІ-б клас,професия „РЕСТОРАНТЬОР”,специалност „КЕТЪРИНГ”

Х-в клас,професия „ГОТВАЧ”

ХІ-г клас,професия „ГОТВАЧ”.

По време на първата фаза (8 и 9-ти клас),вниманието е насочено към общото образование. При втората фаза (10-ти – 12-ти клас) приоритет е професионалното образование, при което учениците са в реална работна среда. След завършване на 12 клас учениците  полагат държавни изпити в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Закона за професионалното образование и обучение.